Contact Us

Địa chỉ

Address: 29 D6, Saigon Pearl Villas, 92 Nguyen Huu Canh, W.22, Binh Thanh District, HCMC

Tel: +84 835 149 527 ; Fax: +84 835149 187

Liên hệ quảng cáo

Sales Director:
Ms. Minh Hoai Nguyen
E: h.nguyen@indochinemedia.com

Subscriptions

Mr. Binh Huynh
E. b.huynh@indochinemedia.com

Biên tập

Managing Editor
Mr. Hieu Le Minh
E: h.le@indochinemedia.com

Digital Editor
Mr. Thinh Pham
E: t.pham@indochinemedia.com